nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới


Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
 

Không gian trưng bày - Di tích quốc gia đặc biệt  Khu lưu niệm Nguyễn Du

 
Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh thấm nhuần tinh thần dân tộc, giàu bản sắc quê hương, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, địa bàn dân cư. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.
 
Để đạt mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra 6 nhiệm vụ, 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện.
 
6 nhiệm vụ đó là xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hội đủ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam và giá trị riêng có của con người Hà Tĩnh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa trong chính trị và kinh tế, văn hoá nơi công cộng. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở; đảm bảo công bằng trong hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân; tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật tương xứng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; chú trọng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến lược về văn hoá, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý; trọng dụng, đãi ngộ các chuyên gia văn hoá, nghệ nhân, nghệ danh; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ văn hoá ở cơ sở.
 
6 giải pháp đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban hành các cơ chế chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh. Tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website