nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Sớm hoàn thiện Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới


 
Chiều ngày 19/12/2023, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung về dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
 
 
Theo đó, dự thảo Nghị quyết phát triển văn hoá, con người đưa ra 3 quan điểm để xây dựng và phát triển. Cụ thể: Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh, mục tiêu, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước. Xây dựng các giá trị chuẩn mực con người Hà Tĩnh là nội dung trọng tâm, hội đủ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, với những phẩm chất tiêu biểu: Yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, hiếu học, giàu ý chí và khát vọng vươn lên.
 
Trên cơ sở mục tiêu, dự thảo nghị quyết đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển văn hoá, con người đến năm 2030; đề ra 5 nhiệm vụ, 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.
 
5 nhiệm vụ đó là xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hoàn thiện các giá trị chuẩn mực con người Hà Tĩnh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa trong chính trị và kinh tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở; đảm bảo công bằng trong hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân; tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng và phát triển số hóa di sản văn hóa. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật tương xứng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
 
6 giải pháp đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong tình hình mới. Xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban hành các cơ chế chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh. Tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc.
 
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết. Đồng thời, kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh (tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hoạt động có hiệu quả); góp ý thêm một số giải pháp phát triển văn hoá như: Giao lưu, quảng bá văn hoá Hà Tĩnh với quốc tế; lễ hội Nguyễn Du; Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh…).
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh. Đồng thời, thống nhất tên Nghị quyết sẽ là xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yếu tố con người. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Ban soạn thảo cần tiếp thu, nghiên cứu, sửa đổi, chọn lọc các chỉ tiêu bao quát để đưa vào dự thảo Nghị quyết; bổ sung nội dung con người ở phần tình hình; lưu ý đến các giải pháp như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với khu vực và quốc tế; quảng bá văn hoá Hà Tĩnh.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website