nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

SO SÁNH TRUYỆN KIỀU VÀ TRUYỆN XUÂN HƯƠNG


 MỤC LỤC


Trang phụ bìa                                                                                                                             

Lời cam đoan                                                                                                                            

Mục lục

MỞ ĐẦU                                                                                                                                  

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA THỜI ĐẠI TRUYỆN KIỀU VÀ TRUYỆN XUÂN HƯƠNG

1.Bối cảnh lịch sử, tiền đề và tình hình văn học thời đại Truyện Kiều                           

2.Bối cảnh lịch sử, tiền đề và tình hình văn học thời đại Truyện Xuân Hương             

CHƯƠNG 2: NGUỒN GỐC ĐỀ TÀI, CỐT TRUYỆN, THỂ LOẠI VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN ÁNH CUỘC SỐNG CỦA TRUYỆN KIỀU, TRUYỆN XUÂN HƯƠNG  

1.Nguồn gốc cốt Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương                                                 

2.Thể loại và phương thức phản ánh cuộc sống của Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương      

3.Kết cấu tác phẩm                                                                                                         

CHƯƠNG 3: THẾ GIỚI HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT QUA NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ NGỌN NGUỒN CẢM HỨNG SÁNG TÁC TRONG TRUYỆN KIỀU VÀ TRUYỆN XUÂN HƯƠNG

1.Quy mô số lượng và chức năng nhân vật                                                                    

2. Số phận và tính cách nhân vật chính                                                                           

3. Về thời gian nghệ thuật, môi trường hoạt động của nhân vật  trong Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương              

4. Không gian nghệ thuật, môi trường hoạt động của nhân vật trong Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương.

5. Một số phương diện trong bút pháp nghệ thuật tự sự qua Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương     

6. Về khuynh hướng sang tác trong mối quan hệ với hình tượng nghê thuật Truyện Kiều       

KẾT LUẬN                                                                                                                          

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ                                                                   

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                    

PHỤ LỤC