nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng Hạ tầng Khu di ích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1), các Hạng mục đợt 1.


Ngày 06/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ký Quyết định số 1264/QĐ-UBND  Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng Hạ tầng Khu di ích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1), các Hạng mục đợt 1.
 
 
Theo đó các hạng mục được phê duyệt thực hiện giai đoạn 1 gồm:
 
Tu bổ tôn tạo Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du (Đình xã, nhà tư văn 1, tư văn 2 (nhà Văn thánh - nhà Bình văn), nhà bia (đàn tế Nguyễn Quỳnh), chùa Trường Ninh; Tu bổ, tôn tạo khu mộ Đại thi hào (nâng cấp bãi đỗ xe, đường dạo, cây xanh, hàng rào, san nền, mương thoát nước); Tu bổ,tôn tạo Đền thờ và khu mộ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm; Tu bổ, tôn tạo Đền thờ và khu mộ Lam khê hầu Nguyễn Trọng và Hệ thống đường giao thông.
 
Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công do Liên doanh Công ty cổ phần và tư vấn xây dựng Thành Sen và Công ty cổ phần kiến trúc Mỹ thuật và Công nghệ Thăng Long lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 159/SXD-QLHĐ&GĐXD ngày 04/4/2019.
 
Giá trị dự toán xây dựng: 62.785.932.000đ (Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi ba ngìn đồng). Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp háp khác.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Văn bản só 824/DSVH-DT ngày 24/10/2018; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 159/SXD-QLHD&D&GĐXD ngày 04/4/2019 và ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành, phát huy giá trị của di tích và hiệu quả đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã Tiên Điền và các Sở, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm ụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành.
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.d.webcom.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website