nguyendu.d.webcom.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Danh gia xứ nghệ Đại tư đồ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm (1708-1776)


 
 
Ban quản lý Di tích Nguyễn Du - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Huế.
Võ Vinh Quang - Trần Đình Hằng (chủ biên)
Cùng nhóm biên soạn: Hồ Bách Khoa - Trần Thị Vinh - Đỗ Văn Thành.
Sách gồm 6 phần:
- Lời tựa.
- Lời nói đầu.
- Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm: Cuộc đời, sự ngiệp và trước tác hiện tồn
- Dầu ấn Đại Tư đồ Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm qua một số trước tác hiện tồn.
- Thay lời tạm kết.
- Tài liệu tham khảo.
Sách có khổ 14.5 x 20.5 cm,379 trang.
Nhà Xuất bản Thuận Hóa, năm 2016.